time Bây giờ là:
- 14/04/2024

Tổng hợp các bộ đề từ 00 đến 99 chi tiết và đầy đủ nhất

Bạn nên tham khảo các bộ đề từ 00 đến 99 mà các chuyên gia đã xây dựng và tổng hợp lại. Bộ đề này sẽ giúp bạn tìm được dàn số ưng ý khi tiến hành soi cầu, hôm nay Soi cầu 247 sẽ giúp bạn tìm hiểu chi tiết.

Khám phá các bộ đề từ 00 đến 99
Khám phá các bộ đề từ 00 đến 99

Các bộ đề từ 00 đến 99 chi tiết nhất

 • Bộ đề 00: Bao gồm các con số 00, 05, 50, 55.
 • Bộ đề 01: Bao gồm các con số 01, 10, 06, 60, 51, 15, 56, 65.
 • Bộ đề 02: Bao gồm các con số 02, 20, 07, 70, 52, 25, 57, 75.
 • Bộ đề 03: Bao gồm các con số 03, 30, 08, 80, 53, 35, 58, 85.
 • Bộ đề 04: Bao gồm các con số 04, 40, 09, 90, 54, 45, 59, 95.
 • Bộ đề 05: Bao gồm các con số 05, 50, 00, 55.
 • Bộ đề 06: Bao gồm các con số như 06, 60, 01, 10, 56, 65, 51, 15.
 • Bộ đề 07: Bao gồm các con số 07, 70, 02, 20, 57, 75, 52, 25.
 • Bộ đề 08: Bao gồm các con số 08, 80, 03, 30, 58, 85, 53, 35.
 • Bộ đề 09: Bao gồm các con số như 09, 90, 04, 40, 59, 95, 54, 45.
 • Bộ đề 10: Bao gồm các con số 10, 01, 15, 51, 60, 06, 65, 56.
 • Bộ đề 11: Bao gồm các con số 11, 16, 61, 66.
 • Bộ đề 12: Bao gồm các con số 12, 21, 17, 71, 62, 26, 67, 76.
 • Bộ đề 13: Bao gồm các con số 13, 31, 18, 81, 63, 36, 68, 86.
 • Bộ đề 14: Bao gồm các con số 14, 41, 19, 91, 64, 46, 69, 96.
 • Bộ đề 15: Bao gồm các con số 15, 51, 10, 01, 65, 56, 60, 06.
 • Bộ đề 16: Bao gồm các con số 16, 61, 11, 66.
 • Bộ đề 17: Bao gồm các con số 17, 71, 12, 21, 67, 76, 62, 26.
 • Bộ đề 18: Bao gồm các con số 18, 81, 13, 31, 68, 86, 63, 36.
 • Bộ đề 19: Bao gồm các con số 19, 91, 14, 41, 69, 96, 64, 46.
 • Bộ đề 20: Bao gồm các con số 20, 02, 25, 52, 70, 07, 75, 57.
 • Bộ đề 21: Bao gồm các con số như 21, 12, 26, 62, 71, 17, 76, 67.
 • Bộ đề 22: Bao gồm các con số như 22, 27, 72, 77.
 • Bộ đề 23: Bao gồm các con số 23, 32, 28, 82, 73, 37, 78, 87.
 • Bộ đề 24: Bao gồm các con số 24, 42, 29, 92, 74, 47, 79, 97.
 • Bộ đề 25: Bao gồm các con số 25, 52, 20, 02, 75, 57, 70, 07.
 • Bộ đề 26: Bao gồm các con số 26, 62, 21, 12, 76, 67, 71, 17.
 • Bộ đề 27: Bao gồm các con số như 27, 72, 22, 77.
 • Bộ đề 28: Bao gồm các con số 28, 82, 23, 32, 78, 87, 73, 37.
 • Bộ đề 29: Bao gồm các con số 29, 92, 24, 42, 79, 97, 74, 47.
 • Bộ đề 30: Bao gồm các con số 30, 03, 35, 53, 80, 08, 85, 58.
 • Bộ đề 31: Bao gồm các con số 31, 13, 36, 63, 81, 18, 86, 68.
 • Bộ đề 32: Bao gồm các con số 32, 23, 37, 73, 82, 28, 87, 78.
 • Bộ đề 33: Bao gồm các con số như 33, 38, 83, 88.
 • Bộ đề 34: Bao gồm các con số 34, 43, 39, 93, 84, 48, 89, 98.
 • Bộ đề 35: Bao gồm các con số 35, 53, 30, 03, 85, 58, 80, 08.
 • Bộ đề 36: Bao gồm các con số như 36, 63, 31, 13, 86, 68, 81, 18.
 • Bộ đề 37: Bao gồm các con số 37, 73, 32, 23, 87, 78, 82, 28.
 • Bộ đề 38: Bao gồm các con số 38, 83, 33, 88.
 • Bộ đề 39: Bao gồm các con số như 39, 93, 34, 43, 89, 98, 84, 48.
 • Bộ đề 40: Bao gồm các con số 40, 04, 45, 54, 90, 09, 95, 59.
 • Bộ 41: Bao gồm các con số 41, 14, 46, 64, 91, 19, 96, 69.
 • Bộ đề 42: Bao gồm các con số 42, 24, 47, 74, 92, 29, 97, 79.
 • Bộ đề 43: Bao gồm các con số như 43, 34, 48, 84, 93, 39, 98, 89.
 • Bộ đề 44: Bao gồm các con số 44, 49, 94, 99.
 • Bộ đề 45: Bao gồm các con số 45, 54, 40, 04, 95, 59, 90, 09.
 • Bộ đề 46: Bao gồm các con số 46, 64, 41, 14, 96, 69, 91, 19.
 • Bộ đề 47: Bao gồm các con số 47, 74, 42, 24, 97, 79, 92, 29.
 • Bộ đề 48: Bao gồm các con số 48, 84, 43, 34, 98, 89, 93, 39.
 • Bộ đề 49: Bao gồm các con số như 49, 94, 44, 99.
 • Bộ đề 50: Bao gồm các con số 50, 05, 55, 00.
 • Bộ đề 51: Bao gồm các con số 51, 15, 56, 65, 01, 10, 06, 60.
 • Bộ đề 52: Bao gồm các con số 52, 25, 57, 75, 02, 20, 07, 70.
 • Bộ đề 53: Bao gồm các con số 53, 35, 58, 85, 03, 30, 08, 80.
 • Bộ đề 54: Bao gồm các con số 54, 45, 59, 95, 04, 40, 09, 90.
 • Bộ đề 55: Bao gồm các con số 55, 50, 05, 00.
 • Bộ đề 56: Bao gồm các con số như 56, 65, 51, 15, 06, 60, 01, 10.
 • Bộ đề 57: Bao gồm các con số 57, 75, 52, 25, 07, 70, 02, 20.
 • Bộ đề 58: Bao gồm các con số 58, 85, 53, 35, 08, 80, 03, 30.
 • Bộ đề 59: Bao gồm các con số 59, 95, 54, 45, 09, 90, 04, 40.
 • Bộ đề 60: Bao gồm các con số 60, 06, 65, 56, 10, 01, 15, 51.
 • Bộ đề 61: Bao gồm các con số 61, 16, 66, 11.
 • Bộ đề 62: Bao gồm các con số như 62, 26, 67, 76, 12, 21, 17, 71.
 • Bộ đề 63: Bao gồm các con số 63, 36, 68, 86, 13, 31, 18, 81.
 • Bộ đề 64: Bao gồm các con số 64, 46, 69, 96, 14, 41, 19, 91.
 • Bộ đề 65: Bao gồm các con số 65, 56, 60, 06, 15, 51, 10, 01.
 • Bộ đề 66: Bao gồm các con số 66, 61, 16, 11.
 • Bộ đề 67: Bao gồm các con số 67, 76, 62, 26, 17, 71, 12, 21.
 • Bộ đề 68: Bao gồm các con số 68, 86, 63, 36, 18, 81, 13, 31.
 • Bộ đề 69: Bao gồm các con số như 69, 96, 64, 46, 19, 91, 14, 41.
 • Bộ đề 70: Bao gồm các con số 70, 07, 75, 57, 20, 02, 25, 52.
 • Bộ đề 71: Bao gồm các con số như 71, 17, 76, 67, 21, 12, 26, 62
 • Bộ đề 72: Bao gồm các con số 72, 27, 77, 22.
 • Bộ đề 73: Bao gồm các con số 73, 37, 78, 87, 23, 32, 28, 82.
 • Bộ đề 74: Bao gồm các con số 74, 47, 79, 97, 24, 42, 29, 92.
 • Bộ đề 75: Bao gồm các con số 75, 57, 70, 07, 25, 52, 20, 02.
 • Bộ đề 76: Bao gồm các con số như 76, 67, 71, 17, 26, 62, 21, 12.
 • Bộ đề 77: Bao gồm các con số 77, 72, 27, 22.
 • Bộ đề 78: Bao gồm các con số như 78, 87, 73, 37, 28, 82, 23, 32.
 • Bộ đề 79: Bao gồm các con số 79, 97, 74, 47, 29, 92, 24, 42.
 • Bộ đề 80: Bao gồm các con số 80, 08, 85, 58, 30, 03, 35, 53.
 • Bộ đề 81: Bao gồm các con số 81, 18, 86, 68, 31, 13, 36, 63.
 • Bộ đề 82: Bao gồm các con số 82, 28, 87, 78, 32, 23, 37, 73.
 • Bộ đề 83: Bao gồm các con số 83, 38, 88, 33.
 • Bộ đề 84: Bao gồm các con số như 84, 48, 89, 98, 34, 43, 39, 93.
 • Bộ đề 85: Bao gồm các con số 85, 58, 80, 08, 35, 53, 30, 03.
 • Bộ đề 86: Bao gồm các con số 86, 68, 81, 18, 36, 63, 31, 13.
 • Bộ đề 87: Bao gồm các con số 87, 78, 82, 28, 37, 73, 32, 23.
 • Bộ đề 88: Bao gồm các con số 88, 83, 38, 33.
 • Bộ đề 89: Bao gồm các con số 89, 98, 84, 48, 39, 93, 34, 43.
 • Bộ đề 90: Bao gồm các con số 90, 09, 95, 59, 40, 04, 45, 54.
 • Bộ đề 91: Bao gồm các con số như 91, 19, 96, 69, 41, 14, 46, 64.
 • Bộ đề 92: Bao gồm các con số 92, 29, 97, 79, 42, 24, 47, 74.
 • Bộ đề 93: Bao gồm các con số như 93, 39, 98, 89, 43, 34, 48, 84.
 • Bộ đề 94: Bao gồm các con số 94, 49, 99, 44.
 • Bộ đề 95: Bao gồm các con số như 95, 59, 90, 09, 45, 54, 40, 04.
 • Bộ đề 96: Bao gồm các con số 96, 69, 91, 19, 46, 64, 41, 14.
 • Bộ đề 97: Bao gồm các con số 97, 79, 92, 29, 47, 74, 42, 24.
 • Bộ đề 98: Bao gồm các con số 98, 89, 93, 39, 48, 84, 43, 34.
 • Bộ đề 99: Bao gồm các con số 99, 94, 49, 44.
Các bộ đề từ 00 đến 99 chi tiết nhất
Các bộ đề từ 00 đến 99 chi tiết nhất

Các bộ đề tương ứng với 12 con giáp

 • Tý: Bao gồm 00,  12,  48,  60,  72,  84,  24,  36,  96.
 • Sửu: Bao gồm 01,  49,  61,  73,  13,  25,  37,  85,  97.
 • Dần: Bao gồm 02,  14,  74,  86,  98,  26,  38,  50,  62.
 • Mẹo: Bao gồm 03,  15,  63,  75,  87,  27,  39,  51,  99.
 • Thìn: Bao gồm 04,  40,  52,  64,  16,  28,  76,  88.
 • Tỵ: Bao gồm 05,  41,  53,  17,  29,  65,  77,  89.
 • Ngọ: Bao gồm 06,  18,  66,  78,  30,  42,  54,  90.
 • Mùi: Bao gồm 07,  43,  55,  67,  19,  31,  79,  91.
 • Thân: Bao gồm 08,  44,  56,  20,  32,  68,  80,  92.
 • Dậu: Bao gồm 09,  57,  69,  21,  33,  45,  81,  93.
 • Tuất: Bao gồm 10,  22,  58,  70,  82,  34,  46,  94.
 • Hợi: Bao gồm 11,  47,  59,  71,  23,  35,  83,  95.
Các bộ đề tương ứng với 12 con giáp
Các bộ đề tương ứng với 12 con giáp

Kết luận

Bạn có thể dựa vào các bộ đề từ 00 đến 99 trên đây để phân tích kết quả soi cầu. Chắc chắn chúng sẽ giúp bạn tối ưu khả năng trúng thưởng lô đề.